Tạm khóa

VI

Hướng dẫn khóa tạm thời

Làm thế nào để sử dụng tính năng khóa tạm thời?

Lưu ý về khóa tạm thời

Dịch vụ có thể tạm khóa tại khu vực phục vụ và khu vực cấm trả lại, nhưng không thể tạm khóa tại khu vực cấm đậu.

Trong thời gian tạm khóa, bạn sẽ bị tính phí theo từng phút.

Tính năng khóa tạm thời có sẵn từ phiên bản 2.109 của ứng dụng GCOO.

Sau khi khóa tạm thời và qua 60 phút, phí tính đến thời điểm đó sẽ được thanh toán và xử lý trả lại.

Chức năng này có thể được thay đổi hoặc kết thúc mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn!